Policy

Vi på Granströms Åkeri AB har ett gemensamt ansvar för att skapa och vidmakthålla en säker och god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall vi förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.

Det kommer på var och en att vara uppmärksam på och genast åtgärda eller rapportera hot mot god arbetsmiljö.

Arbetsmiljön skall inte bara vara säker, den skall också vara utvecklande för de anställda som också ska kunna påverka sin arbetsmiljö.

Vi skall verka för att vår personal har tillgång till erforderlig utbildning och information i aktuella arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljön angår oss alla.

Granströms Åkeri AB skall vid varje tillfälle med utgångspunkt från kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar arbeta för:

• Att minska miljöeffekterna från våra fordon.
• Att ständigt förbättra Verksamheten ur miljösynpunkt.
• Att Förebygga föroreningar.
• Att tillämpbara delar följa aktuell miljölagstiftning andra samhällskrav samt våra kunders krav.
• Att uppnå ramen för företagets miljöledningssystem ställda miljömål.
• Att anställda skall känna delaktighet i miljöarbetet.

Våra insatser skall styras av vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda transporter och tjänster och leva upp till deras förväntningar så fullständigt som det är möjligt.

Vi vill bevara vårt goda anseende som en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör.

Vi ställer följande grundläggande krav på alla våra transportörer:

• Vår verksamhet skall präglas av en helhetssyn.
• Vi sköter våra transportuppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.
• Vi underhåller vår fordonspark så att den alltid är i gott skick.

Hela personalen ska arbeta med vår kvalitetsmålsättning för ögonen.
Nya medarbetare ska informeras om kvalitetspolicyn.
Kvaliteten ska alltid vara en självklarhet för alla i organisationen.
Varje anställd ska erhålla tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med denna kvalitetspolicy.

Kvalitetssystemet ska styra verksamheten och förebygga fel.
Målsättningen ska vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader och reklamationer.

Vi vill uppnå denna kvalitetsmålsättning genom att ta tillvara erfarenheter och lärdomar för att utveckla oss vidare.

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

Detta innebär bland annat följande:

• Fordon skall vara i gott och trafiksäkert skick.
• Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordon.
• Största hänsyn ska tas till medtrafikanter. Vi skall betraktas som föredömen i trafiken.
• Säkerhetsbälte skall alltid användas.
• System och rutiner skall finnas för rapportering av fel på fordon.
• All personal som framför fordon skall vara sprit och drogfri, inklusive starka mediciner, och undvika att köra då vi är trötta.
• Att sträva efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd.

ISO certifiering tillsammans med vår kvalitetspolicy borgar för att de transporter vi utför sker på ett sådant sätt att kvalitet och säkerhet alltid sätts i första rummet.

policy på granströms åkeri